Lục Thị Thu Thảo

1997

Bình Dương

172 (cm)

50 (kg)

83-59-92