Nguyễn Vũ Hoài Trang

1995

TP. Hồ Chí Minh

170 (cm)

55 (kg)

85.0 - 66.0 - 90.0