Trần Thị Phương Thảo

1994

TP. Hồ Chí Minh

170 (cm)

49 (kg)

81.0 - 63.0 - 96.0