Hoàng Nhật Nam và ekip tại CKPN HHVN 2016 – Đạo diễn Hoàng Nhật Nam