Thí sinh CKPB HHVN 2018 tập hát ví dặm và thăm làng Sen