[HHVN 2014] – Thí sinh HHVN trong trang phục bikini

A98Q2006

A98Q2098

A98Q1359

A98Q1429

A98Q1498 A98Q1523

A98Q1774

A98Q2000

A98Q2195

A98Q2227

A98Q2270 A98Q2283

A98Q2361

A98Q2512

A98Q2568